Pioneer Onkyo Europe GmbH

Umowa Licencyjna Użytkownika Udostępnionego Oprogramowania

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Udostępnionego Oprogramowania (dalej jako Umowa) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem (tak osobą fizyczną instalującą Udostępnione Oprogramowanie jak i osobą prawną, w imieniu której działa dana osoba fizyczna), tj. legalnym właścicielem napędu marki Pioneer (dalej jako Użytkownik), oraz Pioneer & Onkyo Europe GmbH (dalej jako Pioneer).

PODJĘCIE JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z USTAWIENIEM WŁAŚCIWOŚCI NINIEJSZEGO PROGRAMU LUB JEGO ZAINSTALOWANIEM OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. ZGODY NA POBRANIE I / LUB UŻYWANIE NINIEJSZEGO PROGRAMU UDZIELA SIĘ POD WARUNKIEM, ŻE UŻYTKOWNIK BŻEDZIE PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ. DO WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEJ UMOWY NIE JEST KONIECZNE ANI PISEMNE ANI ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ZGODY NA JEJ POSTANOWIENIA. NIE WYRAŻENIE ZGODY NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY OZNACZA ZAKAZ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO PROGRAMU I NAKŁADA W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI OBOWIĄZEK ZAPRZESTANIA JEGO INSTALACJI, LUB ODINSTALOWANIA WSZYSTKICH JEGO KOMPONENTÓW.

1. DEFINICJE
1.1 ""Dokumentacja" oznacza pisemną dokumentację, specyfikacje i zawartość materiałów zawierających pomoc w instalacji i korzystaniu z niniejszego Programu, które to materiały są publicznie udostępnione przez Pioneer.
1.2 "Program" oznacza wszystkie lub jakiekolwiek części, fragmenty lub komponenty oprogramowania Pioneer przeznaczonego do obsługi, udoskonalania i aktualizacji produktów Pioneer, które to oprogramowanie jest udostępniane na podstawie niniejszej Umowy.
1.3 "Produkt Pioneer" oznacza napędy marki Pioneer, z którymi współpracuje niniejszy Program.

2. LICENCJA
2.1 Licencja w ograniczonym zakresie. Na podstawie postanowień niniejszej Umowy Pioneer udziela Użytkownikowi licencji ograniczonej, niewyłącznej, bez prawa do sublicencji i bez obowiązku uiszczania opłat licencyjnych. Licencja upoważnia do: 
(a) zainstalowania pojedynczej kopi Programu na nośniku danych stanowiących część składową sprzętu zawierającego Produkt Pioneer tylko i wyłącznie w celu polepszenia właściwości Produktu Pioneer w sposób opisany w Dokumentacji ("Autoryzowane Korzystanie");
(b) używania Dokumentacji w celu sprawnego Autoryzowanego Korzystania; oraz do (c) sporządzenia pojedynczej kopi zapasowej pod warunkiem, że wszelkie tytuły prawne, znaki towarowe oraz prawa autorskie a także informacje co do praw zastrzeżonych na rzecz osób trzecich zostaną umieszczone na wspomnianej kopi. 
2.2 Ograniczenia. Nie zezwala się na kopiowanie lub korzystanie z Programu lub Dokumentacji w inny sposób niż taki, na jaki wyraźnie udzielono zgody w niniejszej Umowie. Zabrania się przenoszenia praw, udzielania sublicencji, wynajmowania, wydzierżawiania lub wypożyczania niniejszego Programu, używania go do szkolenia osób trzecich, „czasowego” korzystania na skalę komercyjną, lub używania w ramach świadczonych usług. Zabrania się tak licencjobiorcy jak i osobom trzecim działającym na rzecz licencjobiorcy modyfikowania, wykorzystywania w procesie inżynierii odwrotnej (reverse engineering), rozkładania na komponenty i dekompilowania Programu, chyba że dane prawo znajdujące zastosowanie zezwala na powyższe. W takim wypadku należy najpierw powiadomić Pioneer na piśmie o zamierzonych czynnościach. Nie zezwala się na korzystanie z Programu na platformach posiadających więcej niż jeden procesor bez uprzedniej zgody Pioneer wyrażonej na piśmie. 
2.3 Prawo własności. Pioneer lub jego licencjodawca zachowuje wszelkie prawa, tytuły prawne i interes prawny co do wszelkich patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej odnoszących się do Programu i Dokumentacji oraz wszelkich utworów, które mają w nich swe źródło. Użytkownik nie nabywa żadnych dodatkowych uprawnień, wyrażonych wprost lub dorozumianych, ponad zakres licencji udzielonej niniejszą Umową. 
2.4 Brak obsługi posprzedażnej. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Pioneer nie ma obowiązku zapewniania obsługi, serwisu, ulepszania, aktualizacji, modyfikacji lub nowszych wersji Programu lub Dokumentacji.

3. ZASTRZEŻENIA CO DO GWARANCJI TAK PROGRAM JAK I DOKUMENTACJA UDOSTĘPNIONE SĄ JAKO CAŁOŚĆ I NIE SĄ Z NIMI ZWIĄZANE ŻADNE DODATKOWE OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJE, A UŻYTKOWNIK DECYDUJE SIĘ NA KORZYSTANIE Z NICH NA WŁASNE RYZYKO. PIONEER ZASTRZEGA, ŻE W TAKIM ZAKRESIE JAK TYLKO ZEZWALA NA TO PRAWO NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI WZGLĘDEM PROGRAMU I DOKUMENTACJI, CZY TO DOSŁOWNEJ, CZY TEŻ DOROZUMIANEJ, CZY TEŻ USTAWOWEJ LUB WYNIKAJĄCEJ Z DZIAŁANIA NAPĘDU I PRAKTYKI HANDLOWEJ. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO HANDLU, PRZYDATNOŚCI DO UMÓWIONEGO CELU, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI, PRECYZJI, TYTUŁU PRAWNEGO ORAZ GWARANCJI BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.

4. ROSZCZENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY Użytkownik wyraża zgodę na to, że każde naruszenie postanowień niniejszej Umowy spowoduje po stronie Pioneer powstanie szkody, której nie sposób naprawić, i której nie wyrówna odszkodowanie pieniężne. Dlatego dodatkowo, ponad odszkodowanie pieniężne i inne formy zadośćuczynienia i naprawienia szkody, Pioneer może dochodzić zabezpieczenia powództwa poprzez wydanie zarządzenia tymczasowego, jak również może dochodzić zobowiązania Użytkownika przez sąd do innego świadczenia lub zaniechania w celu zapobieżenia lub zaprzestania bieżącego lub potencjalnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

5. ROZWIĄZANIE 
Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania. Pioneer może rozwiązać niniejszą Umowę w każdym czasie po naruszeniu przez Użytkownika jakiegokolwiek jej postanowienia. W momencie rozwiązania Umowy Użytkownik traci prawo do korzystania z Programu, zobowiązany jest do definitywnego usunięcia Programu z nośnika danych, na którym Program był zainstalowany i zniszczenia wszelkich wykonanych kopii Programu i Dokumentacji, które znajdują się w jego posiadaniu. Powyższe należy potwierdzić na piśmie kierując je do Pioneer. Postanowienia pkt 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 oraz 6 obowiązują również po rozwiązaniu Umowy.

6. POSTANOWIENIA OGÓLNE
6.1 Wybór prawa. Niniejsza Umowa, a także wszelkie spory wynikłe na tle stosowania jej postanowień podlegają prawu kraju, w którym dokonano zakupu Produktu Pioneer. Jednocześnie strony nieodwołalnie wyrażają zgodę na poddanie sporów jurysdykcji i właściwości miejscowej sądów w stolicy tego kraju. Wyłącza się stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 
6.2 Ograniczenie odpowiedzialności. Ani Pioneer ani jego spółki zależne nie będą w żadnym wypadku i zgodnie z żadną teorią prawną odpowiedzialne w związku z wykonaniem postanowień niniejszej Umowy lub w związku z jej przedmiotem, za pośrednią, przypadkową, specjalną lub następczą szkodę, jak również w wyniku orzeczenia sądów karnych, wykroczeń lub innych organów nakładających kary, a także za utracony zysk, przychód, szkody w przedsiębiorstwie, oszczędnościach, danych, utratę możliwości korzystania i koszty zastępstwa procesowego nawet, jeżeli Pioneer świadom był możliwości wystąpienia tego typu szkody, lub szkody te można było przewidzieć. Pioneer nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny ponad kwotę zapłaconą przez Użytkownika za Program. Strony zgodnie oświadczają, że ograniczenie odpowiedzialności i podział ryzyka opisany postanowieniami niniejszej Umowy znajdują odzwierciedlenie w cenie Programu i stanowią niezbędne elementy umowy sprzedaży pomiędzy stronami, bez których Pioneer nie udostępniłby Programu i nie zawarł niniejszej Umowy.
6.3 Autonomia postanowień Umowy i rezygnacja z roszczeń . Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób nie możliwe do wyegzekwowania, postanowienie to zostanie wyegzekwowane do takiego stopnia, do jakiego jest to możliwe w danej sytuacji, a jeżeli w ogóle nie będzie możliwe do wyegzekwowania zostanie ono wyodrębnione i usunięte z treści umowy w taki sposób, że pozostałe postanowienia nadal będą obowiązywać strony. Rezygnacja którejkolwiek ze stron z roszczeń związanych z danym naruszeniem postanowień niniejszej Umowy nie dotyczy naruszeń następujących po danym naruszeniu. 
6.4 Zakaz przelewu wierzytelności. Przelew lub inne przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Użytkownika jest zabronione bez względu na to, czy doszło do niego dobrowolnie lub mimo woli Użytkownika, na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób, chyba że Pioneer wyrazi na przelew lub inne przeniesienie zgodę na piśmie. Jakikolwiek przelew wierzytelności lub przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z pogwałceniem powyższego postanowienia uważa się za nieważne i bezskuteczne. Z uwagi na powyższe niniejsza Umowa wiąże i odnosi skutki na korzyść stron i ich następców prawnych oraz beneficjentów. 
6.5 Zupełność regulacji stosunków prawnych. Niniejsza Umowa stanowi pełny i kompletny zbiór postanowień regulujących stosunki pomiędzy stronami, i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoległe umowy lub oświadczenia czy to pisemne, czy też ustne, których treść pokrywa się z treścią niniejszej Umowy. Postanowienia niniejszej Umowy nie mogą być w żaden sposób modyfikowane lub zmieniane bez uprzedniej wyraźnej zgody Pioneer wyrażonej na piśmie, a żaden inny akt, dokument lub zwyczaj nie może wprowadzić do Umowy jakichkolwiek zmian.