Pioneer Onkyo Europe GmbH

Slutbrugerlicensaftale

Denne software slutbruger-licensaftale ("aftale") er indgået mellem dig (både den person, som installerer det downloadede program, og enhver enkelt juridisk enhed, som personen handler for) som gyldig ejer af et Pioneer komponentprodukt (”du” eller ”dit”) og Pioneer & Onkyo Europe GmbH ("Pioneer").

AT GÅ I GANG MED AT OPSÆTTE ELLER INSTALLERE PROGRAMMET BETYDER, AT DU ACCEPTERER ALLE BESTEMMELSER I DENNE LICENSAFTALE. TILLADELSE TIL AT DOWNLOADE OG/ELLER ANVENDE PROGRAMMET ER UDTRYKKELIGT BETINGET AF, AT DU OVERHOLDER DISSE BESTEMMELSER. SKRIFTLIG ELLER ELEKTRONISK GODKENDELSE ER IKKE PÅKRÆVET FOR AT GØRE DENNE AFTALE GYLDIG OG OPFYLDT. HVIS DU IKKE INDVILLIGER I ALLE AFTALENS BESTEMMELSER, ER DU IKKE AUTORISERET TIL AT ANVENDE PROGRAMMET OG SKAL STANDSE MED AT INSTALLERE DET ELLER AFINSTALLERE DET, OM RELEVANT.

1. DEFINITIONER
1.1 "Dokumentation" betyder skriftlig dokumentation, specifikationer og hjælpetekster, som er gjort generelt disponible af Pioneer for at hjælpe med at installere og anvende programmet.
1.2 "Program" betyder hele eller dele af Pioneer’s software til et Pioneer-produkt til opgradering og opdatering, som du har fået licens til af Pioneer i denne aftale.
1.3 "Pioneer-produkt" betyder de Pioneer-komponentprodukter, med hvilke programmet skal køres.  

2. PROGRAMLICENS
2.1 Begrænset licens. Underkastet denne aftales klausuler overdrager Pioneer dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, vederlagsfri licens (uden ret til at underlicensere):
(a) til at installere en enkelt kopi af programmet på det udstyr, som indeholder Pioneer-produktet, udelukkende at opgradere Pioneer-produktet som beskrevet i dokumentationen (“autoriseret anvendelse”),
(b) til at anvende dokumentationen som støtte til din autoriserede anvendelse, og
(c) til at udfærdige en kopi af programmet udelukkende med henblik på backup, forudsat at alle navne og varemærker, copyright og begrænsede rettigheder er gengivet på kopien.
2.2 Begrænsninger. Du må ikke kopiere eller anvende programmet eller dokumentationen udover det udtrykkeligt tilladte i denne aftale. Du må ikke overdrage, underlicensere, udleje, lease eller udlåne programmet eller anvende det til undervisning af tredjemand, til kommerciel timeshare eller servicebureau. Du må ikke selv eller gennem tredjemand ændre, omkonstruere, afmontere eller dekompilere programmet udover i det omfang, som udtrykkeligt er tilladt i den gældende lovgivning, og da kun efter du skriftligt har informeret Pioneer om dine planlagte aktiviteter. Du må ikke anvende programmet på flere processorer uden Pioneer’s forudgående skriftlige samtykke.
2.3 Ejerskab. Pioneer eller deres licensgivere forbeholder sig alle rettigheder, navne og interesser i og til alle patenter, copyright, varemærker, forretningshemmeligheder og andre immaterielle ejendomsrettigheder til programmet og dokumentationen og alt deraf afledt arbejde. Du erhverver dig ikke andre rettigheder, nævnt eller forudsat, udover den begrænsede licens, som er fastsat i denne aftale.
2.4 Ingen support. Pioneer er ikke forpligtet til at yde support, vedligeholdelse, opgradering, ændringer eller nyudgivelser til programmet eller dokumentationen i denne aftale.

3. UDELUKKELSE AF GARANTI
PROGRAMMET OG DOKUMENTATIONEN STILLES TIL RÅDIGHED ”SOM DE ER” UDEN NOGEN FORM FOR GENGIVELSER ELLER GARANTIER, OG DU INDVILLIGER I AT ANVENDE DEM PÅ EGET ANSVAR. I SÅ HØJ GRAD SOM TILLADT I LOVEN UDELUKKER PIONEER UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART MED HENSYN TIL PROGRAMMET OG DOKUMENTATIONEN, HVAD ENTEN DE ER NÆVNT, FORUDSAT, LOVPLIGTIGE ELLER OPSTÅET PÅ BAGGRUND AF FUNKTION, FORRETNINGSGANG ELLER HANDELSSÆDVANE, INKLUSIVE ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, NØJAGTIGHED, NAVN ELLER UDELUKKET KRÆNKELSE.

4. ERSTATNINGER OG KONSEKVENSER VED MISLIGHOLDELSE
Du er bekendt med, at enhver misligholdelse af denne aftales klausuler vil forårsage uoprettelig skade for Pioneer, hvorfor en pengeerstatning alene ikke vil være tilstrækkelig. Udover erstatning og anden bod, som Pioneer har ret til, indvilliger du i, at Pioneer kan søge om retskendelse for at forhindre den aktuelle, varslede eller fortsatte krænkelse af denne aftale.

5. OPSIGELSE
Denne aftale er gældende frem til opsigelse. Pioneer kan opsige denne aftale på ethvert tidspunkt efter din krænkelse af en klausul. Hvis denne aftale opsiges, skal du standse med at anvende programmet, permanent slette det fra det udstyr, hvor det er placeret, og destruere alle kopier af programmet og den dokumentation, som er i din besiddelse, og skriftligt bekræfte over for Pioneer, at du har gjort dette. Punkterne 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 og 6 vil forblive gældende, efter aftalen er opsagt.

6. GENERELLE BETINGELSER
6.1 Lovgivning. Denne aftale og alle retssager, som måtte opstå på baggrund af den, reguleres af lovgivningen i det land, hvor dit Pioneer-produkt oprindeligt blev købt, og parterne godkender uigenkaldeligt domsmyndighed og værneting for domstolene i den nationale hovedstad i dette land. Anvendelse af ”United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods” (= De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb) er udtrykkeligt udelukket.
6.2 Begrænsning af ansvar. Pioneer eller deres datterselskaber vil under ingen omstændigheder være ansvarlige i forbindelse med denne aftale eller dens genstande, eller teoretisk ansvarlige, for indirekte, utilsigtede, specielle, driftstab eller gengældelsesskader, eller erstatninger grundet indtægtstab, omsætning, handel, opsparing, data, anvendelse eller omkostning ved erstatningskøb, heller ikke ved information om muligheden for sådanne skader, eller hvis sådanne skader er forudsigelige. Pioneer’s ansvar for alle skader vil under ingen omstændigheder overstige det beløb, som du har betalt til Pioneer for programmet. Parterne anerkender, at ansvaret er begrænset til programprisen, og at risikotildelingen i denne aftale er tilpasset efter programprisen, som udgør et vigtigt element i handelen mellem parterne, uden hvilken Pioneer ikke ville have leveret programmet eller have indgået denne aftale.
6.3 Salvatorisk klausul og dispensation. Såfremt en klausul i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller på anden måde uanvendelig, vil denne klausul blive anvendt i videst muligt omfang eller, hvis anvendelse er umulig, og hvis dette skønnes at være væsentligt, slettet fra denne aftale, og de resterende klausuler vil fortsat være fuldt gældende og virke. Dispensation fra en af parterne i tilfælde af misligholdelse eller krænkelse af denne aftale vil ikke dispensere for anden efterfølgende misligholdelse eller krænkelse.
6.4 Ingen overdragelse. Du må ikke overdrage, sælge, videregive, uddelegere eller på anden måde bortskaffe denne aftale eller rettigheder eller forpligtelser i denne, hvad enten det er frivilligt eller ufrivilligt, ved retshåndhævelse eller på anden måde, uden Pioneer’s forudgående skriftlige samtykke. Enhver foreslået overdragelse, videregivelse eller uddelegering foretaget af dig vil være ugyldig. I henhold til ovenstående vil denne aftale være bindende og være i kraft til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og repræsentanter.
6.5 Komplet aftale. Denne aftale udgør den totale aftale mellem parterne og afløser alle tidligere eller midlertidige aftaler eller gengivelser, enten skriftlige eller mundtlige, vedrørende dens genstand. Denne aftale må ikke ændres eller modificeres uden Pioneer’s forudgående og udtrykkelige skriftlige samtykke, og ingen anden lov, dokument, skik og brug vil kunne ændre eller modificere denne aftale.